CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trần Nguyên Chất

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trần Nguyên Chất

Abstract

Tóm tắt

Việt Nam ngày càng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua hàng loạt các hiệp định FTA (Free Trade Agreement) đã được ký kết và cả những hiệp định đang trong quá trình đàm phán. Một số hiệp định quan trọng mà Việt Nam tham gia gần đây có ảnh hưởng đến hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia còn đang trong quá trình hình thành và phát triển. Việc đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam cho thấy yếu tố luật pháp và cơ sở hạ tầng, vốn và tài chính, lao động và thị trường là những thành phần có ảnh hưởng mạnh nhất đến hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tếcó thể mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nhằm giúp các nhà chính sách, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan trong việc định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đón đầu những cơ hội và vượt qua những thách thức trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mới.

Từ khóa: hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế,cơ hội, thách thức

Abstract

Vietnam has been engaging deeply and widely in the international economic integration with many FTAs (Free Trade Agreements) signed or still in negotiation process. Some important agreements Vietnam has recently joined impact its start-up ecosystem on the process of formulating and developing. Assessing the current situation of Vietnam start-up ecosystem has said that the start-up ecosystem will be affected mostly on some components like law and infrastructure, financial capital, labor and markets in the context of the international economic integration. The paper aims to identify opportunities and challenges that the international economic integration shall bring to the start-up ecosystem in order to help policy makers, start-up companies, investors and relevant organizations to build Vietnam start-up ecosystem grabbing every opportunity and overcoming challenges in the new context of international economic integration.

Key words: startup ecosystem, Vietnam, international economic integration, opportunities, challenges

Published
2018-05-17