ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHÈ SHAN TUYẾT MỘC CHÂU VÀ VẢI THIỀU LỤC NGẠN

Nguyễn Thu Thủy - Hoàng Trường Giang - Dư Vũ Hoàng Tuấn - Nguyễn Trung Kiên

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thu Thủy
  • Hoàng Trường Giang
  • Dư Vũ Hoàng Tuấn
  • Nguyễn Trung Kiên

Abstract

Tóm tắt

Chỉ dẫn địa lý đóng vai trò rất quan trọng trong nông nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chỉ dẫn địa lý và nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp vẫn chưa được quan tâm đầy đủ. Mục đích của bài viết này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới chất lượng sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam, trong đó có xem xét đến ảnh hưởng của chính sách công về vấn đề này. Các tác giả tổng hợp và phân tích văn bản về bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam, tập trung vào vai trò của Chính phủ trong việc xây dựng và thực thi chỉ dẫn địa lý và xây dựng các văn bản luật liên quan. Trường hợp chè Mộc Châu Shan Tuyết và vải thiều Lục Ngạn được phân tích cụ thể nhằm xem xét ảnh hưởng của chỉ dẫn địa lý tới việc nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp địa phương và quy trình quản lý chuỗi cung ứng của các sản phẩm này. Cuối cùng, bài viết đưa ra các khuyến nghị tăng cường việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông nghiệp, vai trò Chính phủ, Việt Nam

Abstract

Geographical indications play a very important role in agriculture. However, the relationship between geographical indications (GI) and quality improvement of agricultural products has not received sufficient attention. The purpose of this paper is to analyse the impact of GI on agricultural products’ quality in Vietnam, finding out the role of public policies. We synthesize and analyse the legal documents on GI protection in Vietnam, focusing on the role of the Government in establishing and executing GI protection and related legal documents. The cases of Moc Chau Shan Tuyet tea and Luc Ngan lychee are analysed in details to give insights on the quality improvement of local agricultural products and on the procedures of managing the supply chains of these products. Finally, the paper proposes several recommendations to promote the implementation of GIs for improving agricultural products’ quality in Vietnam.

Keywords: geographical indications, agricultural products, role of Government, Vietnam.

Published
2018-05-17