HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY HỢP DANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Nguyễn Vinh Hưng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Vinh Hưng

Abstract

Tóm tắt

Kể từ Luật Doanh nghiệp năm 1999, công ty hợp danh được chính thức quy định trở lại. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tương đối dài, đến nay công ty hợp danh vẫn gần như không phát triển tại Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy, một trong số các nguyên nhân dẫn đến việc công ty hợp danh không phát triển tại Việt Nam còn là do hệ thống các quy định pháp luật về loại hình công ty hợp danh hiện nay đang tồn tại khá nhiều bất cập.

Từ khóa: Luật Doanh nghiệp, công ty hợp danh, tư cách pháp nhân, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn.

Abstract

Since the Enterprise law 1999, general partnership has officially been stipulated again. However, after a quite long duration, general partnership has almost no further development in Vietnam so far. According to research, one the causes resulting in non-development of general partnership in Vietnam is that the current regulations on general partnership are inadequate.

Keywords: Enterprise law, general partnership, legal entity, general partner, limited partner.

Published
2018-05-17