ĐẨY MẠNH VAI TRÒ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Nguyễn Thị Thanh An Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Thị Ngọc Quỳnh Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về vai trò của các trường đại học trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua việc khảo sát 22 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (TTKNĐMST) và 100 doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam. Kết quả khảo sát đã cho thấy 4 yếu tố quyết định đến vai trò trung tâm của các trường đại học (ĐH) đối với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm: (i) Nguồn chất xám, (ii) Nguồn ý tưởng đổi mới sáng tạo, (iii) Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và (iv) Mạng lưới kết nối cựu sinh viên, kết nối DN. Trên cơ sở đó, các tác giả đã đề xuất những giải pháp đẩy mạnh vai trò của trường ĐH trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Từ khóa: Trường đại học, Trung tâm khởi nghiệp, Doanh nghiệp, Hệ sinh thái khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo

Abstract: By surveying 22 creative innovative startup centers and 100 enterprises in Vietnam, this study examines the role of universities in developing an innovative startup ecosystem. The results show four elements that contribute to the universities’ central role in developing an innovative startup ecosystem including grey matter, creative innovative ideas, research facilities, and the network between universities and alumni-enterprises. Based on the findings, solutions to promote the role of universities in developing a creative innovative startup ecosystem in Vietnam are suggested.

Keywords: University, Startup Center, Enterprise, Startup Ecosystem, Creative Innovation

Published
2021-10-27