XÂY DỰNG NHÂN TỐ MỐI QUAN HỆ NHẰM ĐẢM BẢO SỰ THÀNH CÔNG TRONG HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Bùi Duy Linh Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thị Thu Hải Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới sự thành công trong hợp tác giữa đại học (ĐH) và doanh nghiệp (DN) bao gồm các yếu tố khung, tổ chức, đầu ra và mối quan hệ. Trong đó, bài viết tập trung phân tích nhân tố quan hệ thông qua phương pháp nghiên cứu định tính với phỏng vấn sâu đối với 10 DN và 5 trường ĐH tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy để xây dựng nhân tố mối quan hệ trong hợp tác ĐH - DN cần dựa trên việc quản lý mối quan hệ trong hợp tác và xây dựng niềm tin trong mô hình hợp tác này. Đồng thời, bài viết cũng cung cấp những căn cứ khoa học nhằm hỗ trợ các trường ĐH bắt đầu, quản lý và phát triển tốt hơn mối quan hệ với DN để kích thích và cải thiện mô hình hợp tác.

Từ khóa: Hợp tác, Trường đại học, Doanh nghiệp, Quan hệ

Abstract: This study examines factors affecting the success of university - business collaboration including framework factors, institutional factors, output factors and relationship factors. In particular, the paper focuses on analyzing relationship factors through qualitative research with in-depth interviews in 10 enterprises and 5 universities in Vietnam. The results show that relationship management and trust building play an important role in building relationship factors of university - business cooperation. At the same time, this study also provides scientific basis to assist universities in initiating, better managing, and developing their relationship with businesses to stimulate and improve university - business collaboration.

Keywords: Collaboration, University, Business, Relationship

Published
2021-10-27