MỞ RỘNG CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT THÔNG QUA PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG SỐ TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Dương Thị Hoài Nhung Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Lê Thái Phong Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thị Ngọc Hạnh Trường Đại học Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Khánh Chi Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Thái Thanh Hà Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Nền tảng số (NTS) được kỳ vọng là công cụ hữu hiệu giúp mở rộng cơ hội việc làm và hòa nhập với xã hội hiện nay. Để chung tay cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền của người khuyết tật (NKT) và hỗ trợ họ tham gia thị trường lao động, các tác giả phân tích mở rộng cơ hội việc làm cho NKT, từ đó đề xuất các yêu cầu về NTS cho NKT tại Việt Nam dựa trên 4 khía cạnh về xã hội, công nghệ, tài chính và động cơ. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính gồm thu thập dữ liệu định tính thứ cấp và sơ cấp. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 76 cuộc phỏng vấn sâu và 103 cuộc khảo sát tập trung vào 4 nhóm đối tượng gồm người lao động là NKT, các doanh nghiệp (DN), đại diện các tổ chức của NKT và đại diện các cơ quan nhà nước tại 4 tỉnh/thành phố bao gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và Buôn Ma Thuột. Kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng nhằm thúc đẩy sự hòa nhập cộng đồng và tạo công ăn việc làm cho NKT tại Việt Nam.

Từ khóa: Người khuyết tật, Nền tảng số, Việc làm

Abstract: The digital platform is expected to be an effective tool to help people with disabilities (PWDs) expand their job opportunities and integrate into society. To join hands with the Vietnamese government to implement international commitments to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and to support PWDs to participate in the labor market, the authors have conducted a research proposal of digital platform requirements to expand employment opportunities for PWDs in Vietnam based on 4 aspects of society, technology, finance and motivation. The study uses qualitative research methods including primary and secondary qualitative data collection. Primary data were collected from 76 in-depth interviews and 103 surveys focusing on 4 groups of employees: PWDs, enterprises, representatives of PWDs' organizations and representatives of state agencies in 4 provinces/cities including Hanoi, Quang Ninh, Thua Thien Hue, and Buon Ma Thuot. Research results can be used to promote community integration and creating jobs for PWDs in Vietnam.

Keywords: Jobs, People with Disabilities, Digital Platforms

Published
2021-10-27