TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Trần Thị Hiền Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Hồng Quân Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu kiểm định tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp (DN), sử dụng một mẫu nghiên cứu gồm 348 nhân viên từ 68 DN nhỏ và vừa (SMEs) ở Việt Nam. Trách nhiệm xã hội (TNXH) của SMEs được định nghĩa theo Spence (2014) đến từ trách nhiệm của DN với 4 nhóm đối tượng, bao gồm: với chính người chủ, người quản lý DN và gia đình của họ; với người lao động; với cộng đồng địa phương; với đối tác như nhà cung cấp, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát cho thấy cảm nhận của người lao động về những trách nhiệm trên khiến cho họ gắn bó hơn với DN. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mô hình của Spence (2014) về TNXH của DN nhỏ phù hợp với bối cảnh ở Việt Nam. Bài viết đưa ra hàm ý cho dù nguồn lực còn hạn chế, SMEs ở Việt Nam vẫn có thể tìm ra hướng đi cho mình để khẳng định là DN có TNXH, từ đó dẫn tới người lao động gắn kết với DN hơn.

Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Gắn kết nhân viên

Abstract: This study examines the impacts of corporate social responsibility (CSR) on employee commitment, using a sample of 348 employees from 68 small- and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam. The CSR framework of SMEs in Vietnam is adopted from Spence’s  (2014) CSR pyramid model, which includes  the responsibility of the enterprise to owner/manager’s self and family, employees, local community, and business partners such as suppliers, customers, competitors. The hypotheses testing results support the positive influence of CSR on employee commitment, suggesting application of Spence’s (2014) CSR pyramid model in  the research context of SMEs in Vietnam. The study results imply that although Vietnamese SMEs are in shortage of resources, there are ways for them to be socially responsible, which leads to employees’ commitment to the organizations.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Small- and Medium-sized Enterprises, Employee Attachment

Published
2021-10-27