MỐI QUAN HỆ GIỮA CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG VÀ LƯỢNG CUNG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI: TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Trương Diễm Kiều Trường Cao đẳng Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
  • Lê Khương Ninh Trường Đại học Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Bài viết phân tích mối quan hệ giữa cạnh tranh và lượng cung tín dụng thương mại của các công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Mô hình FEM và REM được sử dụng để phân tích bộ dữ liệu bảng gồm 80 công ty trong giai đoạn 2013-2019 với 560 quan sát. Kết quả cho thấy không có sự phụ thuộc giữa cung tín dụng thương mại và cạnh tranh thị trường (đo bằng số lượng công ty trong ngành) và cạnh tranh không phải là lý do để các công ty tăng cung tín dụng thương mại. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quy mô và lợi nhuận của công ty có ảnh hưởng tích cực đến lượng cung tín dụng thương mại của các công ty Việt Nam. Những kết quả này là cơ sở để các hàm ý được đề xuất nhằm tăng cường lượng cung tín dụng thương mại của các công ty.

Từ khóa: Tín dụng thương mại, Cạnh tranh, FEM, REM

Abstract: This paper analyses the relationship between competition and trade credit supply of firms listed in Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE). Fixed effects model (FEM) and Random effects model (REM) are applied to analyse the panel data of 80 firms in Vietnam for the period from 2013 to 2019. The result shows that there exists no relationship between competition (measured by the number of firms in an industry) and trade credit supply, and competition is not a reason for firms to offer trade credit. The results also indicate that firm size and net profit are significantly related to trade credit supply. These findings are the basis to propose implications to enhance trade credit supply of firms.

Keywords: Trade Credit, Competition, FEM, REM

Published
2021-10-27