ẢNH HƯỞNG CỦA LÀM VIỆC TẠI NHÀ ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Bùi Nhất Vương Học viện Hàng không Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là khám phá mối quan hệ giữa làm việc tại nhà và hiệu quả công việc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thông qua vai trò trung gian của sự cân bằng trong công việc và gia đình, cũng như sự hài lòng trong công việc. Bên cạnh đó, vai trò điều tiết của mối quan tâm về COVID-19 cũng đã được xem xét. Nghiên cứu này đã thu thập dữ liệu bằng cách gửi một bảng câu hỏi trực tuyến đến 325 người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), những người được hỏi đã có trải nghiệm về làm việc tại nhà. Kết quả từ mô hình hóa phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) bằng cách sử dụng chương trình SmartPLS 3.0, nghiên cứu chỉ ra rằng làm việc tại nhà trong giai đoạn đại dịch COVID-19 đã tác động tích cực đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Mối quan hệ tích cực này đã được phân tích thông qua tác động trung gian từ một phần cân bằng trong công việc và gia đình, và sự hài lòng trong công việc. Hơn nữa, kết quả phân tích cho thấy khi người lao động càng tập trung đến những hệ quả do đại dịch gây ra thì mối quan hệ tích cực giữa làm việc tại nhà và sự hài lòng trong công việc càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, nghiên cứu khuyến nghị các chính sách nhằm điều chỉnh và thúc đẩy chương trình làm việc tại nhà để gia tăng hiệu quả công việc của nhân viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Từ khóa: Làm việc tại nhà, Hiệu quả công việc, Sự cân bằng công việc và gia đình, Sự hài lòng công việc, COVID-19

Abstract: The goal of this study is to explore the relationship between work from home and job performance during the COVID-19 pandemic through the mediating role of work-life balance and job satisfaction. The moderating role of the COVID-19 is taken into consideration. Data are collected by distributing an online questionnaire to 325 employees in Ho Chi Minh City who have experienced working from home. The results of the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) show that working from home has a positive impact on job performance. This positive relationship is partially mediated by work-life balance, and job satisfaction. In addition, the analysis shows that when employees pay more attention to the consequences of the pandemic, the positive relationship between working from home and job satisfaction is stronger. This study recommends that policymakers should promote and adapt the work from home programs to increase employees’ job performance during the COVID-19 pandemic.
Keywords: Work from home, Job performance, Work-family balance, Job satisfaction, COVID-19

Published
2021-08-31