NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Nguyễn Vân Hà Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Dương Thùy Dung Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Đặng Hoàng Mai Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Hoàng Thúy An Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Bình An Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của các yếu tố quản trị doanh nghiệp (QTDN) đối với việc thực hiện trách nhiệm môi trường (TNMT) của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thu thập bằng tay gồm 898 quan sát từ các báo cáo thường niên của doanh nghiệp sản xuất được công bố trong giai đoạn từ 2010 đến 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi đặt trong tương quan tác động lẫn nhau, quy mô Hội đồng quản trị (HĐQT), số lượng tiểu ban, trình độ học vấn và thâm niên của Tổng giám đốc (TGĐ) có tác động tích cực lên việc thực hiện TNMT, trong khi đó yếu tố độ tuổi, ngành học kinh tế - kinh doanh và tính kiêm nhiệm của TGĐ lại có tác động tiêu cực lên TNMT của doanh nghiệp. Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở cấp độ doanh nghiệp và xã hội.
Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp, Trách nghiệm môi trường của doanh nghiệp, Doanh nghiệp sản xuất

Abstract: This study examines the simultaneous impact of different governance attributes on corporate environmental responsibility. Research data are manually collected from manufacturing firms’ annual reports in the period of 2010-2019, which results in 898 usable observations. Our empirical results show that board size, committee numbers, CEO education, and CEO tenure positively affect corporate environmental responsibility. In contrast, other CEO characteristics such as age, educational background in economics or business, and duality negatively affect corporate environmental responsibility. These empirical findings have important implications for policymakers and corporate managers in pursuing the sustainable development of enterprises and society.
Keywords: Corporate governance, Corporate environmental responsibility, Manufacturing firms

Published
2021-08-31