LIÊN KẾT NGƯỢC GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP FDI NHẬT BẢN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Nguyễn Thị Thùy Vinh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Thanh Tân Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Xây dựng mối liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp nội địa có thể được xem như là chìa khóa để tạo nên lan tỏa bền vững từ nền sản xuất phát triển sang nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Bài viết đánh giá thực trạng liên kết ngược giữa doanh nghiệp FDI Nhật Bản với doanh nghiệp nội địa ở Việt Nam dựa trên Số liệu điều tra của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và Số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê (GSO) giai đoạn 2015-2019. Nghiên cứu cho thấy, hiện nay, liên kết này vẫn còn yếu so với nhiều nước trong khu vực. Tại Việt Nam, các doanh nghiệp FDI Nhật Bản liên kết ngược với các doanh nghiệp trong nước yếu hơn so với các doanh nghiệp FDI khác. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp Nhật Bản khi đã xây dựng liên kết với các doanh nghiệp trong nước thì sẽ có xu hướng thiết lập mối quan hệ mang tính dài hạn hơn so với các doanh nghiệp FDI đến từ nước khác. Nghiên cứu cũng phân tích một số nguyên nhân giải thích thực trạng liên kết này và đề xuất một số giải pháp để tăng cường liên kết trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Liên kết ngược, Doanh nghiệp FDI Nhật Bản, Doanh nghiệp nội địa, Việt Nam

Abstract: Building linkages between FDI firms and domestic firms is considered a key to create spillover effects from developed countries to developing economies. This study evaluates the backward linkages between the Japanese FDI firms and the Vietnamese domestic firms based on data from a survey of the Japan Trade Organization (JETRO) and the Enterprise survey data of the General Statistics Office (GSO) for the period of 2015-2019. The study shows that the backward linkages between the Japanese FDI firms and the domestic firms in Vietnam is weak compared to those in other countries in the region. In Vietnam, the linkages  between the Japanese FDI firms with the domestic fims is weaker than that of the other FDI fims with the domestic firms. It takes the Japanese firms longer to establish the relationships than other FDI firsm. The study provides some explanations and proposes some solutions to strengthen the future linkages.
Keywords: Backward linkage, Japanese FDI firms, Domestic firms, Vietnam

Published
2021-08-31