CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA HIỆP ĐỊNH ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN ASEAN - SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐẶC THÙ KHU VỰC VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Nguyễn Thùy Dương Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Nữ Hà Phương Viện Châu Âu, Đại học Saarland, Cộng hoà Liên bang Đức

Abstract

Tóm tắt: Một trong các biện pháp bảo hộ đầu tư quan trọng của các hiệp định về đầu tư là cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước (ISDS). Cơ chế này cho phép nhà đầu tư nước ngoài có thể khởi kiện nhà nước tiếp nhận đầu tư khi họ bị xâm phạm các quyền và lợi ích cơ bản do hành vi vi phạm một hiệp định đầu tư đã ký kết của nhà nước. Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học luật, bao gồm: tổng hợp, phân tích, so sánh luật, nghiên cứu lý thuyết khoa học pháp lý, bài viết phân tích các đặc thù của cơ chế ISDS với vai trò là một biện pháp bảo hộ đầu tư, đồng thời làm rõ các quy định của Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) về cơ chế ISDS. Một trong những đặc điểm nổi bật của cơ chế này là sự cân nhắc giữa việc đảm bảo quyền điều tiết của các nước tiếp nhận đầu tư và mục tiêu bảo vệ nhà đầu tư nước ngoài. Từ đó, bài viết đánh giá về sự phù hợp của cơ chế ISDS với đặc thù của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đồng thời đưa ra một số hạn chế cơ bản của cơ chế này.
Từ khóa: ISDS, ACIA, Khu vực đầu tư ASEAN, Bảo hộ đầu tư

Abstract: One of the most important investment protection measures in the investment treaties is the investor-state dispute settlement mechanism (ISDS). This mechanism allows investors to sue the state receiving investment when their basic rights and interests are infringed because the state violates the investment agreement. With the use of legal research methodologies focusing on comparative and doctrinal methods the study analyzes the specifics of the ISDS mechanism as a measure to protect investors and clarify the provisions of the ACIA on the ISDS mechanism at the same time. One of the features of this mechanism is the thorough consideration of ensuring the control of the host state and the aims of protecting foreign investors. Based on these results, this study assesses the suitability of this mechanism with the regional characteristics and points out its fundamental limitations.
Keywords: ASEAN Investment Area, Investor-State Dispute Settlement, Investment protection, ACIA

Published
2021-08-31