HIỆU ỨNG NGƯỠNG MÔI TRƯỜNG KUZNETS TẠI CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC CHÂU Á

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Phạm Đức Anh Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Thị Lâm Anh Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Hiện nay, các quốc gia đang phát triển tại Châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, tuy nhiên, các nước này đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do ô nhiễm môi trường. Dựa trên lý thuyết đường cong Kuznets, nghiên cứu xem xét tác động của tăng trưởng kinh tế đối với chất lượng môi trường ở 29 quốc gia đang phát triển tại Châu Á trong giai đoạn 2000-2016 để trả lời câu hỏi liệu có tồn tại đường cong Kuznets trong mối quan hệ tăng trưởng kinh tế - chất lượng môi trường tại nhóm nước đang phát triển này hay không? Sử dụng phương pháp ước lượng GMM, nghiên cứu xác nhận sự hiện diện của đường cong Kuznets trong mối liên hệ tăng trưởng kinh tế - chất lượng môi trường tại các quốc gia này và ngưỡng GDP bình quân đầu người cho mối quan hệ trên ghi nhận ở mức 31.920 USD.
Từ khóa: Phát thải CO2, Phát triển kinh tế, Đường cong Kuznets môi trường (EKC), Hồi quy ngưỡng, Nền kinh tế đang phát triển Châu Á

Abstract: Despite possessing the fastest economic growth in the world, developing countries in Asia have been suffering from intense environmental problems. Based on the environmental Kuznets curve theory, this study shows the effect of economic growth on the CO2 emissions for a panel of 29 developing Asian countries over the period of 2000-2016 to determine whether the Kuznets curve persists in the growth - environment nexus in these countries. Applying the generalized method of moments estimation, the results confirm the presence of the Kuznets curve in such a relationship and the GDP per capita threshold stands at 31,920 USD.
Keywords: CO2 emissions, Economic development, Environmental Kuznets curve (EKC), Threshold regression, Asian developing economies

Published
2021-08-31