TÁC ĐỘNG CỦA TRỢ CẤP CHÍNH PHỦ TỚI QUYẾT ĐỊNH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH COVID-19: THỰC TIỄN TẠI CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Đồng Thị Hải Yến Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam
  • Vũ Thị Hạnh Trang Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đoàn Ngọc Thắng Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Phú Đông Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của trợ cấp chính phủ tới xác suất xuất khẩu của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bằng việc sử dụng số liệu chéo theo điều tra của Ngân hàng Thế giới ở 30 quốc gia vào năm 2020. Phân tích định lượng cho thấy trợ cấp xuất khẩu có tác động tích cực tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và tác động này mạnh hơn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Trong các loại hình trợ cấp, việc nhận cấp tín dụng mới, trợ cấp lương và trợ cấp khác làm tăng khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng điều hành chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu của các chính phủ trong thời kỳ COVID-19.
Từ khóa: Covid-19, Xác suất xuất khẩu, Trợ cấp chính phủ, Doanh nghiệp

Abstract: This study examines the effect of the government support on firm export probabilities during the COVID-19 period using cross-sectional data in 30 countries from the World Bank 2020 survey. The government support has a positive effect on the probability of exports and this effect becomes pronounced for small- and medium-sized enterprises. Regarding the types of supports, new credit, salary subsidies, and other subsidies increase the probability of firms’ exporting. The results suggest important implications for governments to support firms’ export entry during the COVID-19 period.
Keywords: Covid-19, Export probability, Government support, Firms


Published
2021-08-31