Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2015

Mai Thu Hiền

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Mai Thu Hiền

Abstract

Tóm tắt: Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, mục tiêu cuối cùng, mục tiêu trung gian, công cụ chính sách tiền tệ.

Abtract: This paper analyses the conduct of monetary policy, then evaluates the implementation of monetary policy goals as well as the usage of monetary policy tools in Vietnam during the period of 2011-2015. On the basis of the Plan for economic and social development in five years 2016-2020, the paper provides some recommendations for the conduct of monetary policy in next years.

Keywords: Monetary policy, primary goal, intermediate target, monetary policy tool.

Published
2018-05-17