HỆ THỐNG MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2015

Nguyễn Thành Nam

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thành Nam

Abstract

Tóm tắt

Giống như các NHTW khác trên thế giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) thiết lập hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ bao gồm Mục tiêu cuối cùng, Mục tiêu trung gian và Mục tiêu hoạt động. Bài viết này tác giả sẽ phân tích hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, chỉ ra những hạn chế trong việc lựa chọn các chỉ tiêu như theo đuổi đa mục tiêu, sự thiếu hiệu quả trong lựa chọn mục tiêu như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng lượng tiền cơ sở, đồng thời cũng đề cập những lợi ích trong việc chuyển dịch dần sang điều hành các mục tiêu như lãi suất thị trường, lãi suất liên ngân hàng. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị với NHNN như cơ quan này nên xác định rõ ràng mục tiêu cuối cùng; mục tiêu trung gian nên được lựa chọn là lãi suất thị trường; mục tiêu hoạt động nên lựa chọn là lãi suất liên ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước, hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ, đa mục tiêu, tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng tiền cơ sở, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất thị trường.

Abstract

Like other Central banks around the world, State Bank of Vietnam (SBV) has designed monetary policy goals’ system including Basic goal, Intermediate target, and Operating Target. My research is going to analyze the system of monetary policy goals of SBV in the period from 2006 to 2015, point out the shortcomings of choose of goals as multiple-target policy, ineffectiveness of selected targets like total means of payment, credit growth, and monetary base growth. Moreover, I also mention the benefits of gradual transition to market interest rate, interbank interest rate. After that, I will make some of recommendations to the SBV such as this office should determine clearly primary goal; selecting intermediate target is market interest rate, and operating target should be chose the interbank interest rate.

Keywords: State Bank of Vietnam, monetary policy goals’ system, multiple-target, total means of payment, credit growth, monetary base growth, market interest rate, interbank interest rate.

Published
2018-05-17