ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ XẾP HẠNG BÁO CÁO KHUYẾN NGHỊ CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Phan Trần Trung Dũng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Ngân Hà Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Báo cáo khuyến nghị là nguồn tham khảo dễ tiếp cận và được nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý hoàn thiện kiểm soát chất lượng của các báo cáo này, đặc biệt là các báo cáo khuyến nghị miễn phí định kỳ. Bài viết này kiểm định các báo cáo miễn phí được phát hành trong năm 2018 về 10 mã cổ phiếu được quan tâm và giao dịch nhiều nhất trên hai sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nhằm đánh giá khả năng xảy ra hiện tượng thao túng giá thông qua kênh này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng xếp hạng mức độ tin tưởng đối với các công ty chứng khoán phát hành của các báo cáo trên, với tiêu chí xếp hạng là độ chính xác của giá mục tiêu được đề xuất trong báo cáo.


Từ khóa: Báo cáo khuyến nghị, Công ty chứng khoán, Đánh giá, Xếp hạng

Abstract

Investment reports are accessible sources and used by many individual investors. However, there is currently no complete legal framework to control the quality of these reports, especially for free periodic investment reports. Therefore, recommendations that are published publicly and widely by may in fact have the potential to cause information interference and price manipulation by issuers. This article examines the free reports issued in 2018 on the 10 stocks that are most interested and traded on the HOSE and HNX, to illustrate the possibility of price manipulation using this channel on Vietnam's stock market. At the same time, the study also ranks the level of trust in securities companies that are approved these reports, with the ranking criterion being the accuracy of the target price proposed in the report.

Keywords: Investment reports, Securities companies, Evaluation, Ranking

Published
2021-03-08