THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI TOÀN CẦU VÀ HÀM Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Phùng Thị Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội, Việt Nam
  • Phùng Mạnh Hùng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Số liệu khảo sát thị trường ngoại hối toàn cầu cho thấy các giao dịch phái sinh liên tục gia tăng và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số giao dịch. Trong khi đó, ở Việt Nam, các doanh số giao dịch phái sinh chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu giao dịch ngoại hối. Bài viết phân tích xu hướng thị trường ngoại hối toàn cầu và đưa ra các hàm ý về tăng cường giao dịch phái sinh nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.

Từ khóa: Kinh doanh ngoại tệ, Giao dịch giao ngay, Giao dịch phái sinh, Ngân hàng thương mại

Abstract

Survey data of the global forex market shows that derivative transactions are constantly increasing and accounting for a large proportion of the total trading turnover. Meanwhile, in Vietnam, derivative trading sales accounted for a small proportion in the structure of foreign exchange transactions. The article analyzes the trend of global foreign exchange market and provides implications of strengthening derivative transactions, contributing to reducing risks in foreign currency trading of Vietnamese commercial banks.

Keywords: Foreign exchage trade, Derivative transactions, Commercial bank

Published
2021-03-08