SỰ HÀI LÒNG ĐIỂM ĐẾN VÀ TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC CỦA KHÁCH DU LỊCH CHÂU ÂU ĐỐI VỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Lê Văn Phúc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các nhân tố tác động đến sự hài lòng điểm đến, dẫn đến hành vi truyền miệng tích cực của khách du lịch Châu Âu đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu thập được từ 388 khách du lịch Châu Âu, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS và AMOS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 6 nhân tố tác động đến sự hài lòng điểm đến của nhóm khách du lịch này: sự hấp dẫn của điểm đến và cộng đồng địa phương, dịch  vụ vận chuyển, dịch vụ ẩm thực, dịch vụ mua sắm, bán lẻ, dịch vụ lưu trú. Bên cạnh đó, sự hài lòng điểm đến cũng có tác động thuận chiều đến hành vi truyền miệng tích cực của khách du lịch Châu Âu đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng và hành vi truyền miệng tích cực của khách du lịch Châu Âu đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.


Từ khóa: Sự hài lòng điểm đến, Truyền miệng tích cực, Thừa Thiên Huế

Abstract

This research aims to test the factors affecting the destination satisfaction, leading to positive word of mouth from European tourists about Thua Thien Hue province. The study is based on primary data collection gathered from 388 European tourists, and then processed with statistical tools in SPSS and AMOS, including: descriptive statistics, internal reliability with Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA) and structural equation analysis. The results identified seven factors affecting the destination satisfactions of European tourists, including: destination attraction, local communities, transportation service, food service, shopping and retail service, accommodation service. Moreover, the destination satisfaction also has a positive impact on positive word of mouth from European tourists about Thua Thien Hue province. Based on the findings, several suggestion are recommended to enhance the destination satisfaction and positive word of mouth from European tourists about Thua Thien Hue province.

Keywords: Destination satisfaction, Word of mouth, Thua Thien Hue

Published
2021-03-08