TUÂN THỦ PHÁP LUẬT THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Phan Thị Thu Hiền Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Hiện nay, tuân thủ pháp luật thuế và phí trong hoạt động xuất nhập khẩu là một nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp và là tiêu chí quan trọng để cơ quan hải quan áp dụng cơ chế tạo thuận lợi hoá thương mại tại Việt Nam. Ở góc độ quản lý vĩ mô, tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu đã và đang góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, đồng thời, tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng. Tác giả thực hiện bài viết trên cơ sở lý luận và kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2019, nhằm đưa ra cách tiếp cận đầy đủ về hành vi tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu và các yếu tố ảnh hưởng. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường tuân thủ pháp luật thuế xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

 Từ khóa: Tuân thủ, Xuất khẩu, Nhập khẩu, Hải quan


Abstract
In Vietnam, duty compliance is recognized as a legal obligation and a substantial criterion to apply different mechanisms of trade facilitation in customs clearance for firms’ exports and imports. From the perspective of macroeconomic governance, duty compliance in exports and imports of businesses plays an essential role in the state budget collection, and builds a fair and competitive business environment. The paper is conducted by analysing results of a nation-wide survey of Vietnamese exporters and importers in 2019, aiming to deliver a comprehensive study of duty compliance in exports and imports as well as its contributing factors. Finally, the author proposes several recommendations to improve duty compliance in exports and imports of Vietnamese firms.

Keywords: Compliance, Customs, Export, Import, Duty compliance

Published
2021-03-08