MÔ HÌNH ÁP DỤNG KAIZEN CHO CÁC DOANH NGHIỆP LÀNG NGHỀ TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Vũ Hoàng Nam Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Bùi Anh Tuấn Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thị Hạnh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam
  • Trương Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Các mô hình triển khai áp dụng Kaizen tại doanh nghiệp đã được biết đến từ lâu trên thế giới. Tuy vậy, triển khai áp dụng Kaizen tại các doanh nghiệp với nhiều nét đặc thù ở các làng nghề của Việt Nam còn nhiều thách thức. Hiện nay, các doanh nghiệp làng nghề đang quản lý theo mô hình truyền thống dựa trên kinh nghiệm là chính, do đó rất cần một mô hình quản lý mới, phù hợp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ thực tiễn triển khai áp dụng Kaizen tại một số doanh nghiệp ở một làng nghề phía Bắc của Việt Nam, kết hợp với phân tích các mô hình áp dụng Kaizen hiện tại, bài viết đề xuất mô hình áp dụng Kaizen dành riêng cho các doanh nghiệp làng nghề ở Việt Nam nhằm giúp triển khai đạt được hiệu quả cao nhất. Nghiên cứu của nhóm tác giả nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp đối với sự thành công của mô hình.

Từ khóa: Kaizen, Doanh nghiệp làng nghề

Abstract

Models of applying Kaizen in enterprises have been well documented. What is a good model to apply Kaizen in Vietnam’s enterprises in village-based industrial clusters with unique characteristics is still an open question. These enterprises need a better model of management in replacement of traditional ones, which are mainly based on experience. From several projects of supporting enterprises in a village-based industrial cluster in Northern Vietnam to apply Kaizen, this study proposes a model to effectively introduce Kaizen management to enterprises in village-based industrial clusters. This study emphasizes the
important role of changing the perception of the business owner to the success model.


Keywords: Kaizen, Enterprises in village-based industrial clusters

Published
2021-03-08