TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP TỚI HOẠT ĐỘNG MUA SẮM XANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Đỗ Hương Giang Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp (DN) ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm xanh. Tác giả triển khai nghiên cứu chính thức với 427 DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam thông qua phương pháp khảo sát trực tiếp và trực tuyến. Phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã xác định được ba yếu tố bên ngoài DN ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm xanh, bao gồm: (i) Các quy định môi trường, (ii) Áp lực từ phía khách hàng và (iii) Rào cản từ phía nhà cung cấp. Trong đó, áp lực từ phía khách hàng có ảnh hưởng tích cực và mạnh nhất tới hoạt động mua sắm xanh của các DN.


Từ khóa: Mua sắm xanh, Áp lực khách hàng, Các quy định môi trường, Rào cản từ phía nhà cung cấp, Yếu tố bên ngoài

 Abstract

The main purpose of this paper is to explore the external factors affecting green procurement of firms. The study was conducted with 427 firms in Vietnam through direct and online surveys. Structural equation modeling (SEM) was used to analyze the data. The findings identify three external factors influencing green procurement, including (i) Environmental regulations, (ii) Customer pressure, and (iii) Barriers from suppliers. In particular, the pressure from customers has the strongest impact on green procurement activities of firms.

Keywords: Green procurement, Customer pressure, Environmental regulations, Barriers fromsuppliers, External factors

Published
2021-03-08