ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN XANH ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế

  • Nguyễn Đỗ Quyên Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Abstract

Tóm tắt

Bài viết hệ thống hóa cơ sở lý luận về các sáng kiến xanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phân tích và đánh giá ảnh hưởng của sáng kiến xanh đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy ứng dụng các sáng kiến xanh có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các lĩnh vực như hoạt động sản xuất, tài chính, marketing và môi trường. Cụ thể, các sáng kiến xanh góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí hoạt động, bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, thu hút khách hàng tiềm năng, củng cố sự trung thành của các khách hàng hiện hữu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Từ khóa: Sáng kiến xanh, Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Abstract

This paper provides a literature review of green initiatives in company’s business activities and analyses the impacts of green initiatives on firm performance. The research results show that green initiatives have positive impacts on firm performance in terms of operating, financial, marketing performance and environmental performance. Specifically, green initiatives help save the operational costs, save the environment and the eco system, attract potential customers, sustain the loyalty of existing customers, enhance business competitive advantages and support companies in developing towards of sustainable development.

Keywords: Green initiatives, Firm performance

Published
2021-03-08