KHÔNG CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM – NHÌN NHẬN TỪ MỘT VỤ VIỆC THỰC TIỄN

Phạm Thị Hồng Mỵ

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt: Bài viết phân tích, bình luận một vụ việc thực tiễn trong đó tòa án có thẩm
quyền của Việt Nam không công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài,
làm rõ về các căn cứ tòa án không công nhận và đưa ra một số khuyến nghị.
Từ khóa: Không công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài; Công ước
New York 1958; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015
Abstract: The article analyzes and comments on a practical case in which Vietnam's
competent court does not recognize and enforce a foreign arbitrary award, clarifying on unjust
court grounds receive and make some recommendations.
Keywords: non-recognition and non-enforcement of foreign arbitration awards; New
York Convention 1958; Civil Procedure Code 2015

Published
2020-03-20