CẤU TRÚC PHỤ THUỘC GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÓ HIỆU LỰC THỰC VÀ VNINDEX 1

Nguyễn Thu Thủy - Phùng Duy Quang - Trần Thị Minh Nguyệt

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Bài viết này nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa chuỗi lợi suất chỉ số thị trường chứng
khoán Việt Nam và lợi suất tỷ giá hối đoái có hiệu lực thực REER (lấy cơ sở là chỉ số gia
tiêu dùng). Bài viết ước lượng copula Student-t với dữ liệutheo tháng trong giai đoạn từ
tháng 01/2007 đến tháng 10/2015. Các kết quả cho thấy có cấu trúc phụ thuộc đuôi đối
xứng giữa lợi suất chỉ số thị trường chứng khoán và lợi suất tỷ giá, tức là mức độ phụ
thuộc đuôi trên và đuôi dưới bằng nhau. Kết quả thực nghiệm này giúp làm giàu thông tin
về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo
lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam.
Từ khóa: Cấu trúc phụ thuộc, Chứng khoán, Copula, Tỷ giá.
Abstract
This paper investigates the dependence structure between the return of Vietnamese stock
index and the return of Real Effective Exchange Rate (CPI-based). We estimate the
Student-t copula with monthly data over the period January 2007 to October2015. Our
results show symmetric tail dependence between the stock index return and the exchange

rate return, such that the two returns are dependent the same as in the left and in the right
tail of their joint distribution. This empirical results enrich the information of dependence
structure between financial markets and applilcations in risk measurement on Vietnamese
financial markets.
Key words: Copula, Dependence structure, Exchange rate, Stock.

Published
2020-03-20