TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG SINH LỜI LÊN CẤU TRÚC VÀ TỐC ĐỘ ĐIỀU CHỈNH : NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Bùi Hữu Phước - Ngô Văn Toàn

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Nghiên cứu này với mục đích là kiểm tra sự tồn tại tác động của khả năng sinh lời lên cấu
trúc vốn và tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn, bằng chứng thực nghiệm từ các công ty phi tài
chính niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả đã kiểm định các lý
thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng và sự thích hợp của các lý thuyết này với các
công ty Việt Nam. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu chiếm 51,52% cấu trúc vốn của các công
tỷ, trong đó nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn hơn nợ dài hạn. Kết quả hồi quy cho thấy khả năng
sinh lời, quy mô công ty, tính hữu hình tài sản, các cơ hội tăng trưởng có tác động lên cấu
trúc vốn và tốc độ điều chỉnh, nhưng không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ của thuế
suất hiệu quả. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tiến hành kiểm thử biên mạnh với tác động của khả
năng sinh lời lên cấu trúc vốn và tốc độ điều chỉnh của các công ty. Hầu hết các ước tính
bằng kỹ thuật GMM được tiến hành kiểm định và thoả mãn yêu cầu về mặt thống kê. Dựa
trên những phát hiện, nghiên cứu khẳng định là có tồn tại tác động của khả năng sinh lời lên
cấu trúc vốn và tốc độ điều chỉnh của công ty tại Việt Nam.
Từ khóa: Cấu trúc vốn động; Đòn bẩy mục tiêu; Tốc độ điều chỉnh; Điều chỉnh động.
Abstract
The purpose of studying the impact of profitability on capital structure and speed of capital
structure adjustment, empirical evidence from Vietnam's listed non-financial companies. We
tested the Trade-off theory and the pecking order theory and the relevance of these theories to
VietNam firms is confirmed. With debt-to-equity ratio accounting for 51.52% of the capital
structure of public companies, in which short-term debt accounts for a larger proportion than
long-term debt. Regression results show that profitability, firm size, asset tangibility, growth
opportunities have an impact on capital structure and speed of adjustment, but no evidence of
relationship has been found of effective tax rates. In addition, the study also carried out
robustness check with the impact of profitability on capital structure and speed of adjustment
of companies. Most estimations show strong robustness checked by GMM techniques. Based
on the findings, the study provides with the impact of profitability on capital structure and
speed of adjustment of Vietnamese companies.

Published
2020-03-20