NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Mai Anh - Nguyễn Thu Hằng - Triệu Võ Thi Cần - Nguyễn Ngọc Phương Tiên

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Bài nghiên cứu tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian kiểm toán báo cáo tài
chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các yếu tố được
quan tâm là chất lượng báo cáo tài chính, quy mô, tỷ suất sinh lời, tỷ lệ đòn bẩy, tính
thanh khoản, độ tuổi của công ty niêm yết và công ty kiểm toán. Nghiên cứu sử dụng dữ
liệu báo cáo tài chính của 708 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội và TP.HCM trong giai đoạn 2013-2017, kết quả nghiên cứu cho thấy
doanh nghiệp có quy mô lớn, khả năng sinh lời cao, tỷ số thanh khoản cao, độ tuổi cao,
vay nợ ít, được kiểm toán bởi Big4 và có chất lượng báo cáo tài chính thấp thể hiện ở báo
cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, cụ thể là ngoại trừ về khoản phải thu, dự phòng khoản
phải thu khó đòi sẽ có thời gian kiểm toán dài hơn.

Từ khóa: Thời gian kiểm toán; kịp thời; ý kiến ngoại trừ
Abstract
This study focuses on the determinants of audit report lag of Vietnamese listed
firms. Eight factors include quality of financial reporting, company size, profitability,
leverage, liquidity, company age and auditors. Using data of 708 non-financial firms
listed on the Hanoi and Hochiminh Stock Exchange, we find that audit report lag is
significantly longer for companies that have larger size, higher profitability, higher
liquidity, higher age, less debt, audited by Big4 and receive qualified opinions, in
specific, qualified opinion in account receivables and qualified opinion in provision for
bad receivables.
Key words: Audit report lag; timeliness; qualified opinion.

Published
2020-03-20