XU HƯỚNG CỦA NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Lý Hoàng Phú

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Theo dự báo của Liên hiệp Quốc,
đến năm 2030, nhu cầu sử dụng tài
nguyên thiên nhiên tăng gấp 3 lần so
với hiện nay. Điều này vượt ngoài khả
năng cung ứng của nguồn tài nguyên
thiên nhiên mà rất nhiều đã rơi vào tình
trạng cạn kiệt hoặc có nguy cơ cạn kiệt.
Nhận thức được nguy cơ rõ ràng này,
nhân loại đã có những điều chỉnh về
phương thức khai thác, sử dụng và tái
tạo để phục hồi nguồn tài nguyên thiên
nhiên mà một trong những lý thuyết
được công nhận rộng rãi hiện nay đó là lý thuyết về nền kinh tế tuần hoàn. Bài viết này xuất
phát từ việc phân tích các đặc trưng, vai trò, triển vọng của nền kinh tế tuần hoàn, sẽ tập trung
vào vấn đề thực hiện mô hình kinh tế này trên thế giới, từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải

pháp phù hợp nhằm nâng cao tính khả thi cho việc triển khai và ứng dụng nền kinh tế tuần
hoàn tại Việt Nam.
Từ khóa: nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, tái chế, Việt Nam
Abstract
According to the forecast of Nations Unies, the demand for natural resources in 2030 will
increase 3 times compared to the current value. This is beyond the supply of natural
resources, many of which have been depleted or at risk of depletion. Recognizing this
obvious risk, mankind has made a lot of modifications in the way of exploitation, use and
regeneration to restore natural resources. One of the widely recognized theories today is the
theory of circulatory economy. This article starts from the analysis of characteristics, roles as
well as the prospects of the circular economy, will focus on the current implementation of
this economic model over the world, thereby propose some recommendations to improve the
feasibility of implementation the circular economy in Vietnam
Keywords: circular economy, sustainable development, recycle, Vietnam

Published
2020-03-20