MỐI LIÊN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT CỐT LÕI VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CÁC DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ TẠI VIỆT NAM

Đào Minh Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố quản trị sản xuất cốt lõi và kết quả
hoạt động kinh doanh, cụ thể là tác động cộng hưởng khi thực hiện đồng thời các yếu tố quản trị
sản xuất cốt lõi tới kết quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp cơ khí tại Việt Nam.
Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về các yếu tố quản trị cốt lõi và kết quả hoạt động
kinh doanh, tác giả tiến hành điều tra khảo sát tại 62 doanh nghiệp cơ khí ở Việt Nam, sử dụng
bảng câu hỏi thang đo Likert 5 mức độ. Tác giả sử dụng thống kê mô tả và kiểm định T để phân
tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy 62 doanh nghiệp cơ khí được chia thành hai nhóm thực
hiện các yếu tố quản trị sản xuất ở mức độ cao và thấp, trong đó nhóm thực hiện ở mức độ cao sẽ
cho kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn. Đồng thời, tác động cộng hưởng của các yếu tố quản
trị sản xuất lên kết quả hoạt động kinh doanh được chứng minh là có ý nghĩa thống kê qua các
chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất sản phẩm, giao hàng đúng
hạn, tính linh hoạt trong thay đổi số lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Cuối cùng,
tác giả kết luận và đưa ra một số hàm ý của bài nghiên cứu.

Từ khóa: các yếu tố quản trị sản xuất cốt lõi, kết quả hoạt động kinh doanh, mối liên hệ,
doanh nghiệp cơ khí, Việt Nam.

Abstract
This paper discovers the linkages of critical manufacturing practices and firm performances,
in particular, resonance effect of applying critical manufacturing practices simultaneously on
firm performances at mechanical enterprises in Vietnam. After reviewing literature, the author
has done a survey over 62 mechanical enterprises using 5-point Likert scale questionnaire. After
that, the author has used descriptive statistics and T-test for data analysis. The research results
indicate that 62 enterprises have been divided into two groups based on low and high levels of
implementing manufacturing practices, and high-level group has had higher performances.
Moreover, the resonance effect of manufacturing practices on firm performaces has been proven
statistically significant with the following criteria: profit growth, product quality, cost of
production, on-time delivery, flexibility in volume changed, and customer satisfaction. Finally,
there is conlusion and implication of the research.
Keywords: critical operations management practices, firm performance, linkages,
mechanical enterprises, Vietnam.

Published
2020-03-20