DỊCH VỤ HÓA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU VÀ “PHƯƠNG THỨC 5” TRONG CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Đinh Khương Duy - Lê Ngọc Khương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại

Abstract

Tóm tắt
Dịch vụ hóa là khái niệm phản ánh hiện tượng dịch vụ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong
nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, dịch vụ
không chỉ kết nối các công đoạn mà còn là đầu vào để sản xuất hàng hóa và được cung ứng cùng
hàng hóa. Góc nhìn mới này chỉ ra rằng nhiều dịch vụ không được cung ứng theo bốn phương
thức truyền thống mà được trao đổi như một phần không tách rời của hàng hóa. Từ đó, khái niệm
“phương thức 5” được đưa ra để mô tả phương thức cung ứng dịch vụ gián tiếp – dịch vụ được
bao hàm trong hàng hóa xuất khẩu. Bài viết chỉ ra rằng các dịch vụ được cung ứng theo “phương
thức 5” đang chịu sự điều chỉnh của các quy tắc thương mại hàng hóa. Đồng thời, các quy tắc
thương mại quốc tế cần được hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tiễn trong bối cảnh nền kinh tế
thế giới ngày càng dịch vụ hóa.
Từ khóa: thương mại dịch vụ, dịch vụ hóa, phương thức 5, GATS, trị giá hải quan

Abstract
The notion of servicification refelects the phenomenon of services playing an increasingly
important role in the economy, particularly in the manufacturing sector. Services contribute to
global value chains not only as the connector, but also as inputs for manufacturing and they are
even sold bundled with goods. This new perspective indicates that a number of services are not
delivered under one of the four traditional modes of supply, but traded as an inseparable part of
goods. Thus, the concept “mode 5” is adopted to describe an indirect mode of supplying services,
in which services are “embodied” in exported goods. The paper indicates that “mode 5” services
are currently subject to rules governing merchandise trade. At the same time, international trade
regulations need improving to become more compatible with the practice in the context of an
increasingly servicified world economy.
Key words: trade in services, servicification, mode 5, GATS, customs valuation

Published
2020-03-20