ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA SINH VIÊN CƠ SỞ II TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TẠI TPHCM

Nguyễn Trần Sỹ, Trần Hải Phú

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Trần Sỹ
  • Trần Hải Phú

Abstract

Tóm tắt
Ở Việt Nam, trong lĩnh vực kinh doanh có khá nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của hình
ảnh và danh tiếng thương hiệu doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng. Tuy
nhiên, trong lĩnh vực giáo dục đại học chưa có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của hình
ảnh và danh tiếng thương hiệu trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên. Bài báo
này đưa ra mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu
Trường Đại học Ngoại thương đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II Trường Đại học
Ngoại thương tại Tp.HCM. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này
là phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, với trọng tâm chính đặt vào phần nghiên cứu định
lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học
Ngoại thương có tác động đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II. Kết quả nghiên cứu
đã đóng góp một mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu
trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp
theo về lĩnh vực này.
Từ khóa: Lòng trung thành của sinh viên, hình ảnh thương hiệu, danh tiếng thương hiệu,
thương hiệu trường đại học

Published
2018-05-30