MỘT SỐ GỢI Ý VỀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI ĐẾN NĂM 2020

Vũ Thị Minh Ngọc

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Vũ Thị Minh Ngọc

Abstract

Tóm tắt
Hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI) của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
có xu hướng tăng lên cả về loại hình doanh nghiệp, số dự án, quy mô đầu tư và mở rộng lĩnh
vực đầu tư. Song, cho đến nay, có thể nói, hiệu quả hoạt động OFDI của các doanh nghiệp Việt
Nam chưa cao, chưa kể đến còn khá nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, nhưng không thực
hiện các nghĩa vụ báo cáo với các cơ quan quản lý của nhà nước. Chính điều này dẫn tới quan
điểm thắt chặt hoạt động OFDI của một số nhà quản lý. Thực tế trong thời gian vừa qua cũng
có những thời điểm hoạt động OFDI không hề được khuyến khích từ phía các cơ quan quản lý
về đầu tư. Mặc dù vậy, OFDI vẫn là một xu hướng không thể kìm hãm trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế. Chính vì vậy mà các hoạt động quản lý cũng cần phải linh hoạt để trợ giúp các
DNVN tiếp cận với sân chơi quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, bên cạnh đó vẫn đảm bảo
quản lý hiệu quả hoạt động OFDI, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế trong
nước. Chính vì vậy, các giải pháp quản lý của Chính phủ Việt Nam cần thực hiện đồng bộ và
có hiệu quả từ việc ban hành chính sách và thực thi chính sách.
Từ khóa: Chính sách đầu tư; Đầu tư ra nước ngoài; Doanh nghiệp Việt Nam.

Published
2018-05-30