HOẠT ĐỘNG MARKETING XÃ HỘI ĐỐI VỚI HÀNH VI TIẾT KIỆM NƯỚC CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Ý Nhi, Cao Lê Hạnh Nguyên, Nguyễn Tuấn Dương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trương Ý Nhi
  • Cao Lê Hạnh Nguyên
  • Nguyễn Tuấn Dương

Abstract

Tóm tắt
Vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây có thể
được giải quyết bằng các biện pháp: phát triển công nghệ tái chế nước thải, mở rộng bể/
hồ chứa nước mưa, đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước biển,… Trong số đó, giảm lượng
nước sạch sử dụng thông qua khuyến khích hành vi tiết kiệm nước là giải pháp khả thi nhất
trong bối cảnh hiện nay. Hiểu được điều này, nhóm tác giả chọn đề tài khoa học “Hoạt động
marketing xã hội đối với hành vi tiết kiệm nước của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh”
nhằm tìm hiểu, đánh giá tình hình hoạt động marketing xã hội hành vi tiết kiệm nước tại
thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2014, và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động
trên với lộ trình 10 năm từ năm 2015.
Từ khóa: hành vi, nước sạch, marketing xã hội, tiết kiệm nước, thiếu nước.

Published
2018-05-30