XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP NGÀNH MAY VIỆT NAM

Hồ Tấn Tuyến, Lê Thị Khánh Ly

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hồ Tuấn Tuyến
  • Le Thị Khánh Ly

Abstract

Tóm tắt
Giá trị xuất khẩu của hàng may mặc trên thế giới trong những năm qua liên tục tăng
lên, năm 2013 tăng 132.89% so với năm 2000, nhưng tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng
chậm lại so với các hàng hóa khác. Bên cạnh đó, thị trường nhập khẩu và mạng lưới sản
xuất toàn cầu có sự điều chỉnh mạnh mẽ đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành may của nhiều
quốc gia/ khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở tiếp cận chuỗi giá trị may
mặc toàn cầu, bài viết tập trung nghiên cứu về sự vận động của thị trường may mặc toàn
cầu và quá trình tham gia của ngành may Việt Nam. Qua đó, đánh giá được vị trí của ngành
may Việt Nam chủ yếu ở công đoạn sản xuất, chủ yếu là gia công/CMT và OEM/ FOB nên
giá trị gia tăng thấp nhất. Do đó, ngành may cần có chiến lược nâng cấp để tiếp cận những
công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Bài viết đã đưa ra một số khuyến nghị về chiến lược
nâng cấp đối với Doanh nghiệp trên cơ sở biến động của thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó,
bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị đối với Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Chính phủ
với vai trò là người liên kết, xây dựng chính sách.
Từ khóa: Chuỗi giá trị toàn cầu, hàng may mặc, may mặc, thị trường toàn cầu.

Published
2018-05-29