Chính sách kinh tế Abenomics và một số gợi ý chính sách cho Việt Na m

Hoàng Xuân Bình

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hoàng Xuân Bình

Abstract

Tóm tắt
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chính sách kinh tế Abenomics, mặc dù nền kinh tế Nhật
Bản vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng nước này đã và đang dần lấy lại
đà phục hồi tăng trưởng kinh tế. Bài viết tập trung nghiên cứu các quan điểm mà chính sách
kinh tế Abenomics đưa ra nhằm vực dậy nền kinh tế Nhật Bản để từ đó rút ra một số bài học
kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong việc đưa ra các chính sách nhằm ổn định và phát
triển kinh tế trong giai đoạn tới.
Từ khóa: Abenomics, kinh tế Nhật Bản, Chính sách kinh tế Việt Nam.

Published
2018-05-29