LỢI ÍCH DÂN TỘC VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN LỢI ÍCH DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đoàn Văn Khái

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đoàn Văn Khái

Abstract

Tóm tắt
Lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện lợi ích dân tộc là một trong những nội dung
chính yếu trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, lợi ích dân tộc trước
hết là độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, thống nhất đất nước cho
dân tộc Việt Nam và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Để đạt được những lợi ích dân tộc cơ
bản này, theo Người, phải thực hiện tổng hợp các phương thức như: Độc lập, tự chủ trong
tư duy và hành động; tự lực, tự cường dân tộc đi đôi với đoàn kết và hợp tác quốc tế; xử lý
đúng đắn quan hệ với các nước lớn; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dân
tộc với quốc tế; dĩ bất biến, ứng vạn biến; dự báo được thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ.
Từ khóa: Lợi ích dân tộc, phương pháp thực hiện lợi ích dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Published
2018-05-29