GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Phạm Thu Hương, Đào Ngọc Tiến

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Phạm Thu Hương
  • Đào Ngọc Tiến

Abstract

Tóm tắt
Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sỹ là nhiệm vụ cấp
bách để nâng cao chất lượng của các trường đại học nói chung và của Trường Đại học Ngoại
thương nói riêng. Bài viết phân tích lý lịch khoa học của 60 nghiên cứu sinh trong quá trình
học tiến sỹ tại Trường Đại học Ngoại thương.Trên cơ sở đó, các tác giả đã chỉ ra rằng, các chỉ
số kết quả NCKH (số bài báo và số đề tài NCKH) của các nghiên cứu sinh/giảng viên đã có sự
tăng trưởng rõ rệt trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, các chỉ số này hầu như không thay đổi
đối với số lượng NCS không phải là giảng viên, trong khi tỷ trọng nhóm đối tượng này có xu
hướng tăng lên trong những năm vừa qua. Do đó, để thúc đẩy hoạt động NCKH của các NCS,
Nhà trường cần có các chính sách khuyến khích mạnh mẽ về kinh phí, về thời gian và xây dựng
tiêu chuẩn đầu ta cho hoạt động NCKH của các NCS.
Từ khóa: nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sinh

Published
2018-05-21