MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Bùi Thu Hiền, Nguyễn Hoài Nam

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Bùi Thu Hiền
  • Nguyễn Hoài Nam

Abstract

Tóm tắt
Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của
doanh nghiệp. Phương pháp hồi quy tương quan (OLS) với dữ liệu thu thập từ 27 doanh
nghiệp lớn trong ngành thực phẩm - đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
trong giai đoạn 2009 - 2013 cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa về mặt thống kê giữa hoạt
động quản trị vốn lưu động, được đo lường thông qua các biến số kỳ thu tiền bình quân,
kỳ trả tiền bình quân, số ngày tồn kho bình quân, chu kỳ chuyển hóa tiền mặt, và khả năng
sinh lời của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
hiệu quả quản trị vốn lưu động của các công ty thực phẩm - đồ uống niêm yết trên TTCK
Việt Nam.
Từ khoá: quản trị vốn lưu động, khả năng sinh lời, kỳ thu tiền bình quân, kỳ trả tiền bình
quân, số ngày tồn kho bình quân, chu kỳ chuyển hóa tiền mặt..

Published
2018-05-21