VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU KHI CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM

Chu Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Chí Tranh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Chu Tuấn Linh
  • Nguyễn Ngọc Đạt
  • Nguyễn Chí Tranh

Abstract

Tóm tắt
“Quản trị công ty” (corporate governace) đã trở thành vấn đề được doanh nghiệp và xã
hội đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây, là chủ đề nghiên cứu của các học giả trong
lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh doanh và pháp lý. Đồng thời, quản trị công ty cũng là một
trong những chính sách ưu tiên của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi trong
những thập kỷ gần đây. Bài viết tập trung phân tích đặc thù riêng trong quản trị công ty tại
các DNNN và tình hình quản trị công ty tại một số DNNN sau cổ phần hóa tại Việt Nam,
trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản
trị công ty tại các doanh nghiệp này.
Từ khóa: Quản trị công ty, cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước.

Published
2018-05-21