MỘT SỐ LƯU Ý KHI SOẠN THẢO VÀ ĐÀM PHÁN CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Nguyễn Cương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Cương

Abstract

Tóm tắt
Bài viết đề cập đến những điều khoản cần thiết phải được đưa vào nội dung hợp đồng
mua bán hàng hóa quốc tế nhằm tạo nên một cơ sở pháp lý đầy đủ nhất cho giao dịch.
Bài viết chỉ ra rằng, các doanh nghiệp Việt Nam chưa chủ động trong việc soạn thảo hợp
đồng phục vụ cho việc đàm phán mà chủ yếu đàm phán trên cơ sở hợp đồng mẫu do đối
tác nước ngoài soạn. Không những vậy, doanh nghiệp nhiều khi không nắm rõ ý nghĩa của
các điều khoản mà họ thỏa thuận, dẫn tới thua thiệt khi tranh chấp phát sinh. Bài viết phân
tích những lưu ý quan trọng trong quá trình soạn thảo, đàm phán một số điều khoản chính
trong hợp đồng mua bán quốc tế bao gồm: Tên hàng, số lượng/ khối lượng, chất lượng, giá,
thanh toán, giao hàng, phương thức giải quyết tranh chấp, bất khả kháng/ miễn trách, luật
áp dụng cho hợp đồng, chế tài đối với hành vi vi phạm hợp đồng, ngôn ngữ của hợp đồng,
thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực.
Từ khóa: Soạn thảo, đàm phán, hợp đồng, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, điều
khoản, lưu ý.

Published
2018-05-21