ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ HỌC THUYẾT CỦA CÁC MÁC

Lê Đình Tường

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Đình Tường

Abstract

Tóm tắt
Học thuyết của Các Mác là một hệ thống tri thức lý luận đồ sộ về nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung
chủ yếu về kinh tế - chính trị học và triết học. Là một giảng viên có nhiều năm giảng dạy và nghiên
cứu môn học “Phương pháp nghiên cứu tình hình kinh tế và thị trường hàng hóa tư bản chủ nghĩa” và
sau này là môn học Marketing, bằng những trải nghiệm của mình, tôi nhận thấy những tri thức lý luận
trong học thuyết của C. Mác có quan hệ mật thiết với các môn khoa học khác và đem lại những giá trị
phương pháp luận quan trọng, nên đã vận dụng chúng để xem xét, lý giải những vấn đề thuộc lĩnh vực
nghiên cứu của mình. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ đôi điều suy ngẫm về học thuyết của C. Mác
trong ba vấn đề cốt lõi của Marketing cũng như việc ứng dụng học thuyết của ông để nghiên cứu những
lĩnh vực khoa học khác.
Từ khóa: Học thuyết của C. Mác, marketing, nhu cầu, trao đổi, thị trường, nguyên lý, quy luật,
phạm trù.
Mã số: 227. Ngày nhận bài: 08/01/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 24/02/2016. Ngày duyệt đăng: 15/03/2016.
Abstract
Karl Marx's theory is a large knowledge system about many fields that focuses mainly on political
economy and philosophy. As a lecturer has many years of teaching experiences and research on the
course "Research methodology in economic status and commodity market in capitalism" and then the
Marketing Course, from my experiences; I realized that the theoretical knowledge in Marxist theory have
a very close relationship with other scientific courses and bring the values of important methodology;
So I should have applied them to consider and explain the problems of my field of study. In this article, I
want to share my thoughts about Karl Marx’s theory in 3 core issues of Marketing as well as application
of his theory to study of other scientific fields.
Key words: Karl Marx’s theory, Marketing, demands, exchange, market, principles, rules,
category.
Paper No.227. Date of receipt: 08/01/2016. Date of revision: 24/02/2016. Date of approval: 15/03/2016.

Published
2018-05-21