MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO SINH VIÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Đào Thị Thu Giang - Phạm Thu Hương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Đào Thị Thu Giang
  • Phạm Thu Hương

Abstract

Tóm tắt
Nghị quyết 77/NQ-CP về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động được Chính phủ ban hành ngày
24/10/2014 cho phép các cơ sở giáo dục đại học công lập được tự chủ hơn trong hoạt động nhưng
đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về chính sách hỗ trợ cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính
sách và các hoạt động của sinh viên. Trong những năm qua, Trường Đại học Ngoại thương luôn nỗ
lực tìm kiếm các nguồn tài chính để hỗ trợ cho các hoạt động của sinh viên nhằm hướng tới giáo
dục toàn diện cho người học, đảm bảo mục tiêu khuyến khích học tập và tăng cường khả năng tiếp
cận giáo dục đại học cho sinh viên học tốt nhưng có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, cho tới nay
hoạt động hỗ trợ sinh viên của Trường còn dừng ở phạm vi hẹp và còn nhiều hạn chế. Bài viết đưa
ra một số đề xuất về chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên trong bối cảnh đổi mới cơ chế hoạt
động tại Trường Đại học Ngoại thương.
Từ khóa: chính sách, cho vay học bổng, học bổng, hoạt động ngoại khóa, tự chủ.
Mã số: 232. Ngày nhận bài: 24/02/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 14/03/2016. Ngày duyệt đăng: 14/03/2016.
Abstract
The Resolution No 77 dated 24th October 2014 issued by the Government on experimentally
innovating the operating mechanism of higher education institutions gives them more decision rights
but requires more supports for students at once. Foreign Trade University has made numerous
efforts in finding finance resources to support students’ activites in order to foster the holistic
development of students by engaging them in both academic knowledge and socalially-oreinted
activites and increase the opportunities to approach the higher education for poor and difficult
students. However, the finance supports for students of Foreign Trade University currently still
have a small scale and some shortcomings. The article gives some proposals on the finance support
policy for students in the context of implementing innovation in operating mechanism at Foreign
Trade University.
Key words: policy, scholarship loan, scholarship, extracurricular activities, autonomy.
Paper No. 232. Date of receipt: 24/02/2016. Date of revision: 14/03/2016. Date of approval: 14/03/2016.

Published
2018-05-21