HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM NĂM 2014

Vũ Huyền Phương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Vũ Huyền Phương

Abstract

Tóm tắt
Sự bất ổn về kinh tế và chính trị thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế
xã hội của Việt Nam. Trước bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu,
kinh tế xã hội Việt Nam tất yếu cũng trong tình trạng chung như vậy. Một trong những dấu
hiệu cho thấy sự phục hồi chậm của kinh tế Việt Nam năm 2014 được đánh dấu bằng việc
kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng, với tốc độ tăng là 13,6%, kim ngạch nhập khẩu tăng
12,1% so với năm 2013. Nếu chỉ nhìn sơ qua về tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập
khẩu, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng nhanh và nhiều hơn so với tốc độ tăng trưởng nhập
khẩu thì hoạt động thương mại quốc tế đó được coi là có hiệu quả, đem lại những lợi nhuận
nhất định cho nền kinh tế. Để đạt được tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch
nhập khẩu như vừa qua, không thể không kể đến tác động từ việc những hiệp định thương
mại tự do (FTA) như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, Hiệp định thương mại
tự do EU-Việt Nam, Cộng đồng kinh tế ASEAN… được tiến hành đàm phán và dự kiến hoàn
thành vào năm 2015. Đặt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói
riêng, hoạt động thương mại quốc tế Việt Nam cũng đã đạt được những thành tựu nhất định.
Từ khóa: Thương mại quốc tế, thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ

Published
2018-05-21