HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI CỦA WTO: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Trịnh Thị Thu Hương, Phan Thị Thu Hiền

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Trinh Thị Thu Hương
  • Phan Thị Thu Hiền

Abstract

Tóm tắt
Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại thế giới (World Trade
Organization Trade Facilitation Agreement - TFA) – gọi tắt là Hiệp định hoặc TFA, được
thông qua ngày 14/7/2014 tại Geneva sẽ là một trong những văn bản rất quan trọng của
WTO nhằm tạo ra những thuận lợi nhất định cho di chuyển hàng hóa giữa các quốc gia
thành viên của WTO. Là một thành viên của WTO, TFA sẽ mang lại những thuận lợi cũng
như những khó khăn cho Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam. Như vậy việc nghiên cứu và
thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề trên là hết sức cần thiết.
Từ khóa: thuận lợi thương mại (Trade Facilitation), Hiệp định, TFA, hải quan.

Published
2018-05-21