VIỆT NAM VÀ TIẾN TRÌNH TỰ DO HOÁ THƯƠNG MẠI TRONG AEC

Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Hồng Sơn
  • Nguyễn Anh Thu
  • Vũ Thanh Hương

Abstract

Tóm tắt
Việt Nam nằm trong số các nước thực hiện tốt các cam kết của mình trong Cộng đồng
Kinh tế ASEAN (AEC) cả trong lĩnh vực tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ. Bài
viết cập nhật tiến trình hội nhập của ASEAN về tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ
hướng tới AEC, đồng thời phân tích sự tham gia của Việt Nam vào tiến trình này. Trên cơ
sở đó, bài viết nhận diện một số vấn đề đặt ra để thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của Việt
Nam vào AEC. Vấn đề quan trọng nhất là cải cách bên trong để tận dụng được các lợi thế
của tiến trình tự do hoá luồng thương mại và dịch vụ trong khu vực.
Từ khóa: Tự do hoá thương mại, AEC, Việt Nam

Published
2018-05-21