PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO HỢP ĐỒNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ngô Quốc Chiến - Nguyễn Minh Hằng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Ngô Quốc Chiến
  • Nguyễn Minh Hằng

Abstract

Tóm tắt
Các quy định về lựa chọn pháp luật cho quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật dân
sự 2015 đã có nhiều thay đổi so với Bộ luật dân sự 2005. Bài viết này tập trung phân tích các quy
định mới về lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài, trong đó nhấn mạnh:
Quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn pháp luật
áp dụng; Giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; Xác định pháp luật áp dụng khi
các bên không lựa chọn.
Từ khóa: Giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng, mối liên hệ gắn bó nhất, quyền
lựa chọn pháp luật áp dụng, thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng.
Mã số: 235. Ngày nhận bài: 03/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 30/03/2016. Ngày duyệt đăng: 30/03/2016.
Abstract
The provisions on the choice of law for civil relations involving foreign elements in the 2015
Civil Code has been changed a lot compared to the 2015 Civil Code. This paper will focus on
analyzing new regulations on the choice of applicable law to contracts involving foreign elements, in
which, emphasize on: the right to freedom of choosing applicable law; Conditions of validity of the
agreement on applicable law; Limitation on the freedom of choice of applicable law; Determination
of applicable law in the absence of agreement on applicable law.
Key words: Agreement on applicable law, closest relation, limitation on the freedom of choice
of applicable law, the right of choosing applicable law.
Paper No.235. Date of receipt: 03/03/2016. Date of revision: 30/03/2016. Date of approval: 30/03/2016.

Published
2018-05-19