NHỮNG VƯỚNG MẮC KHI TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH APA TẠI VIỆT NA M

Nguyễn Thị Lan

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Lan

Abstract

Tóm tắt
Sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có một vị trí quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế
quốc gia. Để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình
tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính
giúp chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được chính xác, toàn diện về tình hình tài chính để điều hành
và giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo sự hoạt động của
các thành viên trong doanh nghiệp đúng theo định hướng, chiến lược phát triển chung và thực hiện
được các mục tiêu của doanh nghiệp.
Từ khóa: Kiểm soát tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Mã số: 261. Ngày nhận bài: 29/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 15/04/2016. Ngày duyệt đăng: 15/04/2016.
Abstract
The development of SMEs plays an important role in the development of national economy. To
make the SMEs keep on growing and sustainably developing, the control of the financial situation
of enterprises in order to improve efficiency of using capital have a great significance. Financial
control helps business’ owners capture the financial situation accurately, comprehensively in order
to manage and monitor business’ activities, to ensure the activity of members in business going rightoriented,
right-general development strategy and to successfully implement objectives of enterprise.
Key words: Control finance, efficiency capital, SME.
Paper No.261. Date of receipt: 29/03/2016. Date of revision: 15/04/2016. Date of approval: 15/04/2016.

Published
2018-05-19