KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VAR VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÁC KÊNH TÍN DỤNG VIỆT NAM

Lê Thái Phong - Lê Việt Dũng

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Lê Thái Phong
  • Lê Việt Dũng

Abstract

Tóm tắt
Chính sách tiền tệ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Bài viết chứng minh sự
tồn tại và đo đạc mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh tín dụng ngân hàng ở nền
kinh tế Việt Nam. Với công cụ định lượng, đề tài sử dụng mô hình VAR để đo đạc mức độ tương tác
giữa biến chính sách tiền tệ (cung tiền) với các biến đặc trưng cho nền kinh tế thực (sản lượng hoặc
lạm phát) khi giả định có tồn tại và không có tồn tại kênh tín dụng ngân hàng, từ đó đo đạc được
mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh này lên nền kinh tế thực. Kết quả nghiên
cứu cho thấy chính sách tiền tệ ngoài việc truyền dẫn thông qua các kênh cổ điển như tỷ giá hoặc
lãi suất, nó còn chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi kênh tín dụng ngân hàng. Kết quả thực nghiệm đã
chứng minh có tồn tại một kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam và kênh truyền dẫn này
khuếch đại đáng kể hiệu lực tác động của chính sách tiền tệ lên nền kinh tế thực.
Từ khóa: Mô hình VAR, kênh truyền dẫn, chính sách tiền tệ.
Mã số: 239. Ngày nhận bài: 20/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 01/04/2016. Ngày duyệt đăng: 01/04/2016.
Abstract
Monetary policy plays a pivotal role in steering the economy. This research will examine the
existence of bank lending channel in Vietnam and its amplification of monetary policy effectiveness.
Specifically, the research applies Vector Auto Regression model to assess the relation between monetary
policy variables (monetary aggregate) and real variables (output or inflation) with and without the
existence of bank lending channel in order to verify the amplification. The results show that apart from
traditional channels monetary policy is also transmitted through bank lending channel and this channel
maginifies significantly effects of monetary policy on real economy.
Key words: Vector Auto Regression model, transmission channels, monetary policy.
Paper No. 239. Date of receipt: 20/03/2016. Date of revision: 01/04/2016. Date of approval: 01/04/2016.

Published
2018-05-19