TÁC ĐỘNG CỦA HỖ TRỢ TƯ LIỆU SẢN XUẤT VÀ THU NHẬP ĐẾN PHÚC LỢI HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

Hồ Đình Bảo

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Hồ Đình Bảo

Abstract

Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố quyết định tiếp cận hỗ trợ tư liệu sản
xuất và thu nhập và tác động của chúng đến phúc lợi hộ gia đình. Nghiên cứu cho thấy độ tuổi chủ hộ
và tỷ lệ người già có tác động đến khả năng hỗ trợ tư liệu sản xuất và trình độ giáo dục, tỷ lệ người già,
diện tích đất lại quyết định việc nhận hỗ trợ về thu nhập. Nhóm nhận hỗ trợ thu nhập có mức tăng về
thu nhập/chi tiêu cao hơn trong khi nhóm hỗ trợ tư liệu sản xuất lại không cho thấy sự thay đổi trong
thu nhập. Đặc biệt các hộ nhận càng nhiều hỗ trợ thu nhập chi cho đầu tư hoạt động sản xuất kinh
doanh cao hơn, ngược lại, điều này không đúng với nhóm nhận hỗ trợ tư liệu sản xuất. Những phát
hiện từ nghiên cứu này đặt ra câu hỏi đối với tác động dài hạn của các chương trình hỗ trợ.
Từ khóa: hỗ trợ tư liệu sản xuất, hỗ trợ thu nhập, khác biệt kép (DID), phương pháp kết nối
điểm xu hướng (PSM)..
Mã số: 246. Ngày nhận bài: 30/012016. Ngày hoàn thành biên tập: 06/04/2016. Ngày duyệt đăng: 06/04/2016.
Abstract
The study was targeted at identifying the determinants affecting subsidy access including
production means and income, as well as evaluating their impact on households’ benefits in
Vietnam. The study figures out that household heads’ age and elder dependence positively affect
the access of production means subsidy. While education, elder dependence and households’ land
area are determinants of the income subsidy access. Households with income subsidy achieved
income/expenditure improvements, while those with subsidy of production means have no benefits.
Especially, those with income subsidy invested more in production activities, while this is not
significant for those with subsidy of production means. These findings questions the long-run
impacts of the subsidy programs.
Key words: Subsidy of Production Means, Income Subsidy, Difference–in–Difference (DID),
Propensity Score Matching (PSM).
Paper No. 246. Date of receipt: 30/012016. Date of revision: 06/04/2016. Date of approval: 06/04/2016.

Published
2018-05-19