HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA VIỆT NAM NĂM 2015 VÀ DỰ BÁO CHO NĂM 2016

Nguyễn Thị Tường Anh

  • Tạp chí Kinh tế Đối ngoại
  • Nguyễn Thị Tường Anh

Abstract

Tóm tắt
Năm 2015 chứng kiến nhiều thành tựu trong hoạt động kinh tế của Việt Nam như tăng trưởng
cao nhất trong vòng 5 năm qua, chỉ số tăng giá tiêu dùng và lạm phát thấp nhất trong vòng 15 năm
qua, tiếp tục xuất siêu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng cả về số dự án cấp mới
và số vốn đăng ký, số doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn số doanh nghiệp phải giải thể, kinh tế
vĩ mô ổn định và những cột mốc đáng kể trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như ký kết TPP,
AEC, EVFTA.
Dự báo kinh tế năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, lạm phát thấp, xuất khẩu và
thu hút FDI đều tăng, các Hiệp định thương mại song phương vừa ký kết sẽ có tác động tích cực đến
các hoạt động kinh tế trong nước.
Từ khóa: Tăng trưởng, CPI, lạm phát, xuất nhập khẩu, FDI, hội nhập kinh tế quốc tế.
Mã số: 229. Ngày nhận bài: 16/02/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 30/03/2016. Ngày duyệt đăng: 30/03/2016.
Abstract
The year 2015 witnessed many achievements in Vietnam’s economic activities such as: highest
growth rate in recent 5 years, lowest CPI and inflation rate during last 15 years, surplus in balace
trade, FDI increased in both number of projects and registered investment capital, more newly
established enterprises, stable macroeconomy and significant milestones in international economic
integrationwith TPP, AEC, EVFTA.
It is forecasted that in 2016, the economy maintains high growth rate, low inflation rate, bigger
volume in export and FDI as well as receives positive impacts from newly signed FTAs.
Key words: Growth, CPI, inflation, import-export, FDI, international economic integration.
Paper No. 229. Date of receipt: 16/02/2016. Date of revision: 30/03/2016. Date of approval: 30/03/2016.

Published
2018-05-19